دانشنامه نیشابور بزرگ

قیمت:
4 میلیون تومان با 10درصد تخفیف 3میلیون و 600هزار تومان
توضیحات:
جلد اول
تاریخ نیشابور از آغاز تا پهلوی(همراه با مقدمه کلی دانشنامه)
به کوشش: دکتر هادی بکاییان، علی اکبر علی اکبری بایگی

جلد دوم
نام آوران نیشابور(بخش اول: ابار – بشربن محمدبن یاسین)
به کوشش: دکتر فاطمه زمانی، دکتر عاطفه احمدی، دکتر ناصرکاظم خانلو، مهندس امیرعلی غفاری

جلد سوم
نام آوران نیشابور(بخش دوم: بشربن محمد غازی – علی بن محمد عبدالله)
به کوشش: دکتر فاطمه زمانی، دکتر عاطفه احمدی، دکتر ناصرکاظم خانلو، مهندس امیرعلی غفاری

جلد چهارم
نام آوران نیشابور(بخش سوم: علی بن محمد بن عبدالله– یوسفی طبیب)
به کوشش: دکتر فاطمه زمانی، دکتر عاطفه احمدی، دکتر ناصرکاظم خانلو، مهندس امیرعلی غفاری

جلد پنجم
شهرشناسی، جغرافیا، مراکز گردشگری و مذهبی، میراث فرهنگی، باستانشناسی
به کوشش: دکتر علی طاهری، دکتر محمدحسن بازوبندی، دکتر گیسو گرایلی، رجبعلی لباف خانیکی

جلد ششم
روستاشناسی نیشابور روستاهای بخشهای سروالیت و مرکزی
به کوشش: زینب رضائی، دکتر علی طاهری

جلد هفتم
روستاشناسی نیشابور روستاهای میانجلگه، زبرخان و فیروزه
به کوشش: زینب رضائی، دکتر علی طاهری

جلد هشت
زبان، فرهنگ و آداب و رسوم، افسانه ها روستاهای میانجلگه، زبرخان و فیروزه
به کوشش: عباس کرخی، دکتر اسدالله عربخانی، ابوالقاسم خاکساری، دکتر فاطمه ایبکی، دکتر محمد مولائی

دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ
دانشنامه نیشابور بزرگ

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/baharead/omidmajd/admin/cssjsLib/function.php on line 294