حقوق شهروندی در مدیریت شهری

ابعاد:
وزیری
صفحات:
120
قیمت:
یکصد و پنجاه هزار تومان
حقوق شهروندی در مدیریت شهری