اظهار نظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی

ترجمه منظوم حضرتعالی تا مقداری که بنده ملاحظه نمودم توانسته است به نکات تفسیری که در روشن شدن معانی ظاهری کلمات دخیل بوده اشارت کند و بر اهل فضل و تحقیق روشن است که ترجمه متنی به زبان شعر با توجه به حساسیت متن توفیقی است که یقذفه الله فی قلب من یشاء.....
اظهار نظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی