اظهار نظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی حسین مظاهری

تلاش ارجمند و سعی مشکور شما در ترجمه زبان وحی به شعر که دارای لطافت و ویژگی خواص خود میباشد در مسیر نیل به حقایق قرآن است ...
اظهار نظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی حسین مظاهری