اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه استاد ابوالفضل بهرام پور

... ایشان ترجمه قرآن را که کار آسانی نیست به صورت شعر بیان کرده که روان و قابل فهم است و استقبال خوبی از آن شده ...
اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه استاد ابوالفضل بهرام پور