اظهارنظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی

پیامبر اکرم فرمودند ان من السعر لحکمه یعنی یک نوع از اشعار نقش حکمت را دارند و دارای ارزش متعالی میباشند و راه زندگی انسانها را با نور خود روشن میگردانند ... اشعار برادر عزیز و دانشمندم جناب اقای امید مجد از این نوع است ...
اظهارنظر مرجع معظم تقلید حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی