اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه : حسین استادولی

... مزایای کار شما فراوان و زحمات شما ارزنده و ستودنی است : اول طبع روان و سرایش استوار شما است ... دوم همت بلند و پشتکار شگرف شما است ... سوم استقبال شایان از آثار شماست ...
اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه : حسین استادولی
اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه : حسین استادولی