اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه شادروان دکتر طاهره صفار زاده

ترجمه آقای امید مجد از توفیق صحت و سلامت و عدم تناقض با آیات قرآن بهره مند است ...
اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه شادروان دکتر طاهره صفار زاده