اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه جناب آقای بهاءالدین خرم شاهی

یکی از شیوا ترین ترجمه های قرآن پس از پیروزی انقلاب ترجمه منظوم و مفهوم آقای امید مجد است. بنده به عنوان یک آشنا به ادب فارسی و ترجمه قرآن و مسائل قرآن پژوهی ترجمه ایشان را میپسندم ...
اظهار نظرمترجم شهیر قرآن استاد فرزانه جناب آقای بهاءالدین خرم شاهی