منظومه مجمع البحرین

نام کتاب منظومه مجمع البحرین
صفحات 591
قیمت 300 هزار تومان

از شاعران گمنام با تخلص اسیری (سروده شده در سال 913 ه.ق)
تصحیح و تعلیقات و مقدمه: دکتر سیده فرحناز امامی شهرضائی

منظومه مجمع البحرین
Loading...