فرهنگ توصیفی مقالات عطار شناسی همراه با نقد و تحلیل آنها

نام کتاب فرهنگ توصیفی مقالات عطار شناسی همراه با نقد و تحلیل آنها
سایز وزیری
صفحات 422
قیمت 300 هزار تومان

نویسندگان: دکتر امید مجد "دانشیار دانشگاه تهران"
دکتر احترام رضائی "استادیار دانشگاه پیام نور"

فرهنگ توصیفی مقالات عطار شناسی همراه با نقد و تحلیل آنها
Loading...