شرح حال رجال کتاب 'تاریخ نیشابور'

نام کتاب شرح حال رجال کتاب 'تاریخ نیشابور'
قیمت 200 هزار تومان

شرح و تکمیل نام های رجال کتاب تاریخ نیشابور اثر حاکم نیشابوری درگذشته 405 هجری
نویسندگان: دکتر امید مجد، دکتر فاطمه زمانی، دکتر عاطفه احمدی

Loading...